Polska Szkoła Grimsby

St. Joseph’s Catholic Primary Voluntary Academy

English Polski język

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY GRIMSBY

Art I Postanowienia ogólne

 1. Polska Szkoła Grimsby działa w ramach Polish Cultural Centre zarejestrowanego w Vanel – Voluntary Action North East Lincolnshire w Grimsby.
 2. Polska Szkoła Grimsby powołana jest w celu nauki języka polskiego, religii, historii i geografii Polski . Nadrzędnym celem szkoły jest wychowanie dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej.
 3. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy statut.
 4. Miejscem działalności szkoły jest budynek szkoły angielskiej St. Joseph’s Catholic Primary Academy przy Philip Avenue w Cleethorpes.
 5. Polska Szkoła Grimsby jest instytucją edukacyjno – wychowawczą, niezależną finansowo, samofinansującą się, samodzielną i niedochodową.
 6. Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju intelektualnego w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej.
 7. Społeczność szkolną tworzą uczniowie, ich rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele, pracownicy szkoły i dyrektor szkoły.
 8. Polska Szkoła Grimsby współpracuje z Polska Macierzą Szkolną w Londynie.
 9. Działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły regulują następujące dokumenty:
 • regulamin szkoły
 • program nauczania

Art. II Organy szkoły

 

 1. Dyrektor szkoły.
 2. Zastępca dyrektora szkoły.
 3. Kierownik administracyjny.
 4. Rada Pedagogiczna.
 5. Rada Rodziców.

 

Art. III Dyrektor Szkoły 1. Dyrektorem szkoły powinien być nauczyciel o pełnych kwalifikacjach pedagogicznych.
 2. Obecnie dyrektorem szkoły jest jej założyciel.
 3. Dyrektor szkoły pełni swoje obowiązki przez czas nieokreślony.
 4. Dyrektor szkoły może zostać odwołany z funkcji jeśli nie spełnia swoich statutowych obowiązków lub jeśli sam złoży wniosek w tej sprawie.
 5. Dyrektor szkoły może zostać odwołany z pełnionej funkcji na specjalnie zwołanym zebraniu, w którym mają obowiązek uczestniczyć zastępca dyrektora szkoły, wszyscy członkowie rady pedagogicznej, wszyscy członkowie rady rodziców.
 6. W razie rezygnacji lub odwołania dyrektora szkoły, nowego dyrektora należy wybrać na specjalnie zwołanym zebraniu, nie później niż dwa tygodnie po rezygnacji lub odwołaniu poprzedniego dyrektora. Wyboru dokonują zastępca dyrektora szkoły, wszyscy członkowie rady pedagogicznej i wszyscy członkowie rady rodziców w drodze głosowania większością głosów.
 7. Od momentu rezygnacji lub odwołania poprzedniego dyrektora szkoły do czasu wyboru nowego dyrektora obowiązki dyrektora szkoły pełni zastępca dyrektora.
 8. Dyrektor jest osobą najbardziej odpowiedzialną za szkołę i do niego należy podejmowanie głównych decyzji, tj rekrutacja uczniów, zaopatrywanie uczniów w podręczniki i niezbędne pomoce naukowe.
 9. Dyrektor koordynuje bieżącą działalność szkoły i reprezentuje szkołę na zewnątrz.
 10. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
 11. Dyrektor przewodniczy Radzie Pedagogicznej i zwołuje przynajmniej dwa razy do roku zebrania Rady Pedagogicznej.
 12. Dyrektor ma obowiązek zapewnić odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
 13. Dyrektor raz lub dwa razy do roku hospitalizuje lekcje nauczycieli.
 14. Dyrektor decyduje o przyjęciu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 15. Dyrektor lub zastępca dyrektora pobiera od rodziców opłaty za szkołę i pilnuje aby były one dokonywane w terminie.
 16. Do zadań dyrektora należy również utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, przekazywanie im najważniejszych informacji, nadzorowanie pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 17. Dyrektor w porozumieniu z zastępcą dyrektora ustala wysokość opłat za szkołę i kwotę wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 18. Po zakończeniu pełnienia funkcji dyrektor jest zobowiązany w ciągu najbliższych dwóch tygodni przekazać wszystkie niezbędne dokumenty swojemu następcy.  Art. IV Zastępca dyrektora szkoły.

 1. Zastępcę dyrektora szkoły powołuje dyrektor szkoły.
 2. Zastępca dyrektora szkoły może zostać odwołany z pełnionej funkcji na specjalnie zwołanym zebraniu, w którym mają obowiązek uczestniczyć dyrektor szkoły, wszyscy członkowie rady pedagogicznej, wszyscy członkowie rady rodziców.
 3. Zastępca dyrektora szkoły może zostać zwolniony z pełnionej funkcji jeśli sam złoży rezygnację lub w sposób rażący zaniedba swoje obowiązki.
 4. Na czas nieobecności dyrektora w szkole jego wszystkie obowiazki przejmuje zastępca dyrektora szkoły.
 5. W razie nieobecności w szkole dyrektora szkoły lub kierownika administracyjnego szkoły, zastępca dyrektora szkoły pobiera od rodziców opłaty za szkołę i pilnuje aby były one dokonywane w terminie.
 6. Zastępca dyrektora szkoły wraz z dyrektorem szkoły i kierownikiem administracyjnym szkoły planuje budżet szkoły.

 

 

Art. V Kierownik administracyjny szkoły.

 1. Kierownik administracyjny szkoły pełni również obowiazki księgowego szkoły.
 2. Kierownik administracyjny szkoły może zostać zwolniony z pełnionej funkcji jeśli sam złoży rezygnację lub w sposób rażący zaniedba swoje obowiązki.
 3. Kierownik administracyjny szkoły wraz z dyrektorem szkoły na koniec każdego miesiąca mają obowiązek zrobić dokładny bilans finansowy szkoły.
 4. Kierownik administracyjny szkoły wraz z dyrektorem mają obowiązek przedstawić do końca października roczny raport finansowy szkoły za rok poprzedni.
 5. Kierownik administracyjny szkoły zajmuje się sprawami finansowymi szkoły i prowadzi pełną dokumentację finansową szkoły, administruje dokonywanie wpłaty z tytułu wynajmu szkoły, rozlicza wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem szkoły, przygotowuje miesięczne raporty finansowe szkoły oraz przygotowuje roczny raport finansowy szkoły na koniec roku szkolnego.
 6. Kierownik administracyjny szkoły zajmuje się wszelkimi sprawami administracyjnymi szkoły, jest zoobowiązany do prowadzenie niezbędnej dokumentacji szkolnej, odpowiada za wszelkie regulacje administracyjne potrzebne do sprawnego funkcjonowania szkoły.

 

Art. VI Rada Pedagogiczna

 

 1. Rada Pedagogiczna składa się ze wszystkich nauczycieli, dyrektora szkoły i zastępcy dyrektora, jest odpowiedzialna w zakresie nauczania i wychowania.
 2. Zakres obowiązków Rady Pedagogicznej:
 • omawianie programu nauczania i dostosowanie go do potrzeb uczniów;
 • dobór podręczników szkolnych w oparciu o podstawę programową i potrzeby uczniów;
 • opracowywanie indywidualnego toku nauczania dla uczniów, którzy tego potrzebują;
 • ustalanie systemu oceniania, nagród i kar;
 • uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej po uprzednim zwołaniu jej przez dyrektora szkoły;Art. VI I Rada Rodziców

 

 1. Rada Rodziców składa się z:
  a) przewodniczącego Rady Rodziców;
  b) członków Rady Rodziców;

 2. Rada Rodziców powinna składać się z minimum trzech członków.
 3. Jeśli w szkole jest więcej niż trzy grupy wskazane jest aby w Radzie Rodziców był przedstawiciel rodziców z każdej grupy.
 4. Do obowiązków Rady Rodziców należy koordynacja spraw organizacyjnych wspierających proces dydaktyczno – wychowawczy w szkole przez rodziców.
 5. Pomoc nauczycielom w utrzymaniu porządku w szkole, pomoc przy organizacji imprez szkolnych zebrania wszystkich rodziców i całego personelu szkoły
 6. Przewodniczący Rady rodziców wybierany jest na początku roku szkolnego w drodze głosowania, podczas zebrania zwołanego przez dyrektora szkoły, na którym powinni uczestniczyć wszyscy rodzice i cały personel szkoły.
 7. Członkami Rady Rodziców mogą być ochotnicy lub osoby wybierane w drodze głosowania na początku roku szkolnego, podczas zebrania zwołanego przez dyrektora szkoły, na którym powinni uczestniczyć wszyscy rodzice i cały personel szkoły.
 8. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.Art. VIII Nauczyciele 1. Zasady kwalifikacji i rekrutacji nauczycieli określa Dyrektor Szkoły.
 2. Wskazane jest aby nauczyciele posiadali wykształcenie pedagogiczne.
 3. Nauczyciele tworzą Radę Pedagogiczną.
 4. Nauczyciele w swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo.
 5. Do obowiązków nauczycieli należy:
 • przygotowanie i uporządkowanie własnego stanowiska pracy;
 • kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przygotowanie materiałów dydaktycznych do zajęć;
 • bezstronne i efektywne ocenianie swoich uczniów;
 • zapoznanie rodziców/ opiekunów prawnych i ich dzieci z wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego przez siebie programu;
 • informowanie rodziców/ opiekunów prawnych o postępach edukacyjnych i ewentualnych problemach opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci;
 • podnoszenie i aktualizowanie swojej wiedzy i kwalifikacji pedagogicznych;
 • uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej;
 • zapoznanie się ze statutem i regulaminem szkoły oraz dokumentacją działalności szkoły i przestrzeganie ich procedur i postanowień;Art. IX Przepisy końcowe

 1. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy statut zatwierdzony przez dyrektora szkoły, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców podczas zebrania zwołanego przez dyrektora szkoły.
 2. Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice/opiekunowie prawni oraz uczniowie są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania statutu szkoły.
 3. Propozycje nowego statutu oraz poprawki do obowiązującego mogą być wnoszone podczas zebrania zwołanego przez dyrektora szkoły na wniosek osób zainteresowanych.
 4. Nowy statut jest zatwierdzany na zebraniu zwołanym przez dyrektora szkoły, w którym mają obowiązek uczestniczyć wszyscy pracownicy szkoły i Rada Rodziców, zwykłą większością głosów w trakcie głosowania. W przypadku uzyskania równej ilości głosów, decydujące zdanie ma dyrektor szkoły, którego głos liczony jest podwójnie.
 5. W przypadku zakończenia działalności szkoły, cały majątek szkoły zostanie przekazany na rzecz Polskiej Szkoły w Lincoln.
 6. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 04 czerwca 2016 roku.