Polska Szkoła Grimsby

St. Joseph’s Catholic Primary Voluntary Academy

English Polski język

REGULAMIN POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOŁY JĘZYKA POLSKIEGO W GRIMSBY

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin precyzuje zasady działalności Polskiej Szkoły Grimsby

2. Wszyscy członkowie (rodzice, opiekunowie i dzieci) Polskiej Szkoły Grimsby mają obowiązek stosowania się do postanowień ninejszego regulaminu.

 

II ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Nabór do szkoły

 

1.1. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Grimsby jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem angielskim.

1.2. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno – wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem regulaminu szkoły.

1.3. Rodzice dzieci niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni pisemnie zobowiazują się do przestrzegania regulaminu.

1.4. Rodzice są zobowiązani do wypełnienia następujących formularzy:

a) formularz zgłoszeniowy (karta zgłoszenia);

b) formularz dotyczący ewentualnej interwencji lekarskiej;

c) oświadczenie, iż zapoznali się z regulaminem szkoły;

d) zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat za zajęcia szkolne;

 

2. Terminy i czas trwania zajęć szkolnych

 

2.1. Zajęcia szkolne rozpoczynają się w pierwszą lub w druga sobotę września i kończą się w ostatnią sobotę czerwca. Polska Szkoła Grimsby nie prowadzi zajęć lekcyjnych podczas przerw semestralnych, świątecznych i wakacyjnych zgodnych z harmonogramem zajęć w szkołach brytyjskich.

2.2 Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00 – 12:45.

 

3. Uczniowie

 

3.1. Uczniami Polskiej Szkoły Grimsby mogą być dzieci w wieku od 5 do 16 lat.

3.2. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nienaruszający ich godności osobistej.

3.3. Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu szkoły.

3.4. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem i nie mogą naruszać ich godności osobistej.

3.5. Wszelkie objawy przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej nie będą tolerowane.

3.6. Uczniowie, którzy dopuszczą się względem innych uczniów lub nauczycieli przemocy fizycznej bądź psychicznej zostaną wydaleni ze szkoły.

3.7. Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w szkole, poszanowania budynku szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły.

3.8. Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie.

3.9. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć.

3.10. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych uroczystościach szkolnych.

3.11. Uczniowie nie mogą pozostawać w trakcie zajęć lekcyjnych ani na przerwach bez nadzoru nauczyciela.

3.12. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach, w których odbywają sie zajęcia lekcyjne.

3.13. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe, biżuteria itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia.

3.14. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności ucznia w szkole spowodują skreślenie go z listy uczniów.

3.15. W przypadku łamania regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie.

W przypadku ponownego niedostosowania sie do zasad panujących w szkole Kierownictwo szkoły ma prawo wysłać pisemny list upominający do Rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze szkoły.

 

4. Rodzice/opiekunowie

 

4.1. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni deklarujący się posłać dziecko do Polskiej Szkoły Grimsby są zobowiązani do przestrzegania regulaminu szkoły.

4.2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do:

a) regularnego posyłania dzieci na zajęcia;

b) punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dzieci do szkoły oraz odbierania ich po zajęciach.

c) systematycznego kontrolowania postępów dziecka w nauce;

d) pomagania w odrabianiu zadań domowych;

e) uczestniczenia w zebraniach szkolnych;

f) usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień dziecka;

g) powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wypisania dziecka ze szkoły; decyzję o wypisaniu dziecka ze szkoły powinno poprzedzać dwutygodniowe wypowiedzenie;

h) pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych;

i) rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie swojego dziecka podczas zajęć, uroczystości i wycieczek szkolnych;

j) rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć swojego dziecka na stronie internetowej szkoły i w kronice szkoły;

4.3. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek osobiście przyprowadzać i odbierać dzieci, które nie ukończyły 11 roku życia. W razie niemożliwości osobistego odebrania dziecka należy pisemnie upoważnić innego dorosłego do odbioru dziecka.

4.4. W razie braku kontaktu z rodzicami/opiekunem lub z osobą upoważnioną do odbioru dziecka Kierownictwo szkoły zobowiązane jest zgłosić ten fakt na policji lub w Social Services.

4.5. Rodzice/opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w budynku szkolnym do momentu rozpoczęcia pierwszej lekcji i od momentu zakończenia ostatniej lekcji.

4.6. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez swoje dziecko.

4.7 Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do oddania wszystkich książek i pomocy naukowych będacych własnością Polskiej Szkoły Grimsby.

4.8 Rodzice /opiekunowie maja obowiązek dopilnować, aby ich dzieci oddały książki do biblioteki szkolnej nie później niż w druga sobotę czerwca. W przypadku zagubienia lub zniszczenia ksiażki lub innych pomocy naukowych rodzic /opiekun dziecka jest zobowiazany odkupić zagubioną książkę lub pomoc naukową albo zwrócić jej równowartość

 

5. Czesne

 

5.1 Wsokość opłat za zajęcia w Polskiej Szkole Grimsby ustala się na dany rok szkolny i musi być podana do publicznej wiadomości (strona internetowa szkoły) nie pózniej niż 1 września. Jeżeli na stronie internetowej szkoły do 1 września nie pojawiła się żadna aktualizacja oznacza to, że w danym roku szkolnym obowiązywać będzie opłata taka sama jak w poprzednim roku szkolnym.

5.2 Rok rozliczeniowy rozpoczyna się od września, a kończy w czerwcu.

5.3 Opłata za zajęcia w Polskiej Szkole Grimsby ustalana jest na dany rok szkolny i w danym roku szkolnym nie może ulec zmianie.

5.4 Opłaty za naukę w szkole można dokonać na konto szkoły lub gotówkowo w pierwsza sobotę każdego miesiąca.

5.5 Opłata miesięczna jest stała, bez względu na liczbę zajęć przypadającą w danym miesiącu.

5.6 W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach opłata nie ulega zwrotowi.

5.7 Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do systematycznego i terminowego uiszczania opłat.

5.8 Za nieterminowe uiszczanie opłat kierownictwo szkoły może naliczyć karę pieniężną w wysokości 5% w stosunku rocznym. Dzieci, których Rodzice zalegają z opłatą więcej niż dwa miesiące, a wcześniej nie powiadomią Kierownictwa szkoły, będą zawieszone w czynnościach ucznia i ewentualnie skreślone z listy uczniów.

 

III PRZEPISY KOŃCOWE

1. Regulamin Polskiej Szkoły Grimsby wchodzi w życie z dniem 31/01/2012.

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Imię i nazwisko dziecka....................................................................................

Imię i nazwisko matki/opiekunki......................................................................

Imię i nazwisko ojca/opiekuna.........................................................................

 

Oświadczam, że zapoznałam(łem) sie z Polskiej Szkoły Grimsby i zobowiązuję się do jego ścisłego przestrzegania.

Zobowiązuję się również zapoznać moje dziecko z regulaminem Polskiej Szkoły Grimsby.

 

Data..........................................

Podpis rodziców/opiekunów:

.......................................................

.......................................................

 

ZOBOWIĄZANIE

 

Imię i nazwisko dziecka....................................................

Imię i nazwisko matki/opiekunki.........................................

Imię i nazwisko ojca/opiekuna...........................................

 

 

Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat za zajęcia w Polskiej Szkole Grimsby w terminie przewidzianym przez regulamin szkoły. Jestem świadomy/a wszelkich konsekwencji, jakie wynikają z regulaminu szkoły w przypadku nie stosowania się do przepisów w sprawie regulowania opłat.

 

 

Data…………….................

 

Podpis rodziców/opiekunów:

........................................................

........................................................