Polska Szkoła Grimsby

St. Joseph’s Catholic Primary Voluntary Academy

English Polski język

Polskie Centrum Kultury w Grimsby- Polska Szkoła Sobotnia w Grimsby

Zasady Ochrony Dziecka

 

Wstęp

Ten dokument zawiera Zasady Ochrony Dziecka dla Polskiego Centrum Kultury w Grimsby- Polskiej Szkoły Sobotniej w Grimsby. Zasadami tymi, będą się kierować wszyscy członkowie organizacji.

Celem naszej organizacji jest zapewnienie uzupełniającej edukacji w: języku polskim, literaturze, historii i geografii Polski dzieciom w Grimsby i okolicach. Dodatkowo, wierzymy że nasza szkoła jest częścią większej społeczności Grimsby, dlatego staramy się pracować i wspomagać społeczność Grimsby.

Nasza organizacja angażuje dzieci na wiele różnych sposobów pod nieobecność ich rodziców/opiekunów i ma możliwość obserwować ich zachowanie. Nauczyciele i zarząd szkoły są odpowiedzialni za dobrobyt dzieci we wszystkich zakresach działalności organizacji.

 

 

Dzieci i młode osoby są pod większym zagrożeniem przemocy ze strony dorosłych. Celem naszego regulaminu jest upewnienie się, aby działania dorosłych podczas pracy podejmowanej dla naszej organizacji były przejrzyste i promowały dobrobyt dzieci i młodych osób.

Jeśli jakikolwiek z rodziców lub uczniów ma obawy co do zachowania członka naszej organizacji, prosimy o jak najszybszy kontakt z Dyrektor Anną Bernacką (numer tel:07736940301, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 

Podstawy zasad ochrony dziecka

 

Regulamin ochrony dziecka

 

Natychmiastowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa

W sprawach dotyczących dzieci i rodzin, natychmiastowe działania odnośnie bezpieczeństwa mogą zostać podjęte.

We wszystkich sytuacjach priorytetem powinna być ochrona dzieci.

Jeśli wymagana jest pomoc medyczna, dziecko powinno być zabrane do najbliższego szpitala lub wezwana powinna być karetka (numer tel. 999)

Jeśli dziecko jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie, policja powinna być powiadomiona (numer tel. 999). Z odpowiednim nakazem, policja ma prawo niezwłocznie zabrać dziecko jeśli jego ochrona jest wymagana.

 

Rozpoznawanie przemocy lub zaniedbania

Przemoc w stosunku do/lub zaniedbanie dziecka jest rezultatem krzywdzenia dziecka lub brakiem starań by zapobiec krzywdzie. Dzieci mogą być wykorzystywane w domu lub w środowisku społecznym lub instytucjach; może to być ze strony osoby im znanej, lub rzadziej, osoby im obcej.

Przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna może obejmować bicie, szturchanie, rzucanie, trucie, parzenie, podtapianie, duszenie lub inne fizyczne sposoby krzywdzenie dziecka. Krzywda fizyczna może także być wyrządzona, jeśli rodzic pozoruje u dziecka objawy choroby lub celowo naraża dziecko na chorobę. Taka sytuacja jest zwykle nazywana: wytworzoną i/lub wywołaną chorobą lub syndromem Munchausen.

Przemoc emocjonalna

Przemoc emocjonalna jest stałym emocjonalnym maltretowaniem dziecka do stopnia, w którym zostaną wyrządzone trwałe niekorzystne zmiany w rozwoju emocjonalnym. Może ona obejmować sugerowanie dziecku że jest niekochane, bezwartościowe lub potrzebne jedynie dla korzyści innej osoby. Ta forma przemocy może także obejmować pozbawianie dziecka możliwości do wyrażania swojej opinii i poglądów, celowe uciszanie, lub wyśmiewanie tego co mówi. Możliwe są także zawyżone wymagania ponad normy przyjęte dla określonego wieku lub stopnia rozwoju, lub też przeciwnie, nadopiekuńczość, ograniczanie nauki i eksploracji lub niepozwalanie dziecku na uczestnictwo w normalnych, towarzyskich interakcjach. Przemoc emocjonalna obejmuje także znęcanie się, które powoduje że dziecko może się czuć zagrożone. Każda forma przemocy wobec dziecka wyrządza mu krzywdę emocjonalną.

Przemoc seksualna

Przemoc seksualna dotyczy przymuszania lub uwodzenia dziecka lub młodej osoby do czynności natury seksualnej bez względu na fakt czy dziecko rozumie sytuację czy nie. Te czynności mogą obejmować bezpośredni kontakt fizyczny (gwałt/pederastia) jak i pośredni kontakt. Objęte są też czynności bezkontaktowe np. angażowanie dzieci w produkcję lub oglądanie materiałów pornograficznych lub zachęcanie dzieci do niestosownego zachowania.

Zaniedbanie

Zaniedbanie to ciągłe niepowodzenie w zapewnieniu dziecku podstawowego fizycznego i/lub psychologicznego wsparcia, które często skutkuje opóźnieniem rozwoju lub szkodzie na zdrowiu. Może to obejmować niepowodzenie rodzica w: zapewnieniu odpowiedniego jedzenia, schronienia, odzieży lub opieki medycznej; ochrony przed niebezpieczeństwem i/lub fizyczną krzywdą. Dodatkowo obejmuje zaniedbanie podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka.

Członkowie organizacji muszą zdać sobie sprawę z ryzyka przemocy zarówno w domu/rodzinie jak i ze strony innych członków organizacji.

Organizacja powinna być w stanie rozpoznać i podjąć działania w przypadku oznak przemocy. Oczekuje się, że wszyscy członkowie organizacji podejmą stosowne działania w przypadku podejrzewanej, a tym bardziej potwierdzonej przemocy w zgodzie z poniższą procedurą.

Zaleca się otwartość i szczerość w stosunku do rodziców/opiekunów w przypadku jakichkolwiek obaw. Jakkolwiek, osoby do tego nie wyznaczone, nie powinny dyskutować swoich obaw z rodzicami/opiekunami jeśli:

 • Podejrzewana jest przemoc seksualna
 • Przemoc się powtarza lub jest zorganizowana
 • Fikcyjna choroba jest symulowana przez rodziców lub opiekunów (syndrom Munchausen)
 • Kontakt z rodzicami/opiekunami naraziłby dziecko na bezpośrednie ryzyko.

 

Co robić w przypadku, gdy dziecko mówi nam o przemocy lub zaniedbaniu?

Czasami, dziecko może powierzyć innej osobie informacje o przemocy lub zaniedbaniu, na osobności lub w grupie. W takich sytuacjach należy:

 • Słuchać uważnie tego, co dziecko ma do powiedzenia ale nie wypytywać dziecka bezpośrednio.
 • Dać dziecku czas na zebranie myśli i poświęcić mu pełną uwagę.
 • Pozwolić dziecku zdać nieprzymuszone sprawozdanie i nie należy mu przerywać.
 • Zanotować dokładnie następujące informacje: czas, miejsce, osoby obecne, sposób w jaki dziecko przedstawiło historię i co zostało powiedziane. Należy zachować te notatki, gdyż mogą być one przydatne jako dowody w przyszłości.
 • W notatkach używać słów dokładnie takich, jakie dziecko użyło jeśli istnieje taka możliwość.
 • Wyjaśnić dziecku, że istnieje możliwość, że powierzone informacje będą musiały być przekazane innym osobom.
 • Zapewnić dziecko, że:
  • Jest się zadowolonym z faktu, że te informacje zostały powierzone;
  • Dziecko nie jest niczemu winne;
  • Jakie działania zostaną podjęte.
 • Wyjaśnić, że potrzebna będzie dodatkowa pomoc aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo.
 • Nie prosić dziecka o powtórzenie tych informacji innym osobom.

 

 

Konsultacja w sprawie podejrzeń o przemoc lub zaniedbanie

Celem konsultacji jest dyskusja obaw i podjęcie decyzji co do stosownego postępowania w określonej sytuacji.

Obawy mogą się pojawić nawet, jeśli dziecko nie powiedziało niczego co mogłoby sugerować powody do obaw; mogą one być zapoczątkowane poprzez obserwację lub też przez otrzymane informacje o dziecku.

Jeśli pojawią się obawy o stan dziecka, zaleca się zapytać dziecko o powód smutku lub co spowodowało obrażenia zewnętrzne. Tym sposobem można wyjaśnić niektóre obawy i zastosować odpowiednie rozwiązania, jeśli jest taka potrzeba.

 

W wypadku obaw o jakiekolwiek dziecko, należy przedyskutować je z wyznaczoną osobą w organizacji- Anna Bernacka (numer tel. 07736940301). Aczkolwiek, jeśli ta osoba jest zamieszana, powinno się skierować sprawę bezpośrednio do Oddziału Dziecięcego w Departamencie Opieki Społecznej.

Dodatkowo, należy skontaktować się z Oddziałem Dziecięcym w Departamencie Opieki Społecznej jeśli:

 • Po wewnętrznej konsultacji, dalej nie ma pewności czy istnieje obawa o ochronę dziecka.
 • Nie ma możliwości na szybki kontakt z wyznaczoną osobą w organizacji.
 • Obawy dotyczą członka komisji organizacyjnej.

 

Skierowanie

Skierowanie obejmuje przekazanie, Oddziałowi Dziecięcemu w Departamencie Opieki Społecznej lub policji, informacji o obawach w stosunku do określonego dziecka lub rodziny w celu zapoczątkowania dochodzenia przez stosowną agencję i jeśli zajdzie potrzeba, podjęcia stosownych działań. W niektórych poważnych przypadkach sprawa zostanie skierowana bez potrzeby zewnętrznej konsultacji.

Konsultacja z rodzicami jest zalecana i powinni oni być zachęceni do zgłoszenia telefonicznego; za ich pozwoleniem może to zrobić inna osoba. Rodzice/opiekunowie powinni być poinformowani, jeśli zostanie wykonane takie zgłoszenie, z wyjątkiem sytuacji określonych powyżej.

Jakkolwiek, brak możliwości poinformowania rodziców/opiekunów nie powinien zapobiec wykonaniu rozmowy telefonicznej. W takim wypadku, decyzja o sposobie i terminie poinformowania rodziców byłaby podjęta wspoólnie z Oddziałem Dziecięcym w Departamencie Opieki Społecznej.

 

JEŚLI OBAWY DOTYCZĄ PRZEMOCY LUB RYZYKA PRZEMOCY ZE STRONY OSOBY OBCEJ W STOSUNKU DO DZIECKA LUB RODZINY, NALEŻY NATYCHMIAST SKIEROWAĆ SIĘ NA POLICJĘ I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z RODZICAMI.

 

Jeśli obawy dotyczą przemocy lub ryzyka przemocy ze strony członka rodziny lub kogoś znanemu dziecku, powinno się skierować sprawę do lokalnego Oddziału Dziecięcego w Departamencie Opieki Społecznej.

 

Wymagane informacje

Należy spodziewać się, że następujące informacje będą wymagane (w nagłych wypadkach nie wszystkie informacje będą dostępne ale nie powinno to zapobiec zgłoszeniu).

 • Imię i nazwisko, numer telefonu, pozycja osoby wykonującej zgłoszenie.
 • Pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia dziecka i rodzeństwa.
 • Płeć, grupa etniczna, pierwszy język, specjalne potrzeby.
 • Imiona, daty urodzenia innych domowników i ich związki w stosunku do dziecka.
 • Imiona innych osób zawodowo zaangażowanych w życie rodziny, np. lekarz rodzinny, szkoła.
 • Charakter obaw i ich podstawy.
 • Opinia czy wymagane są natychmiastowe działania w celu zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa.
 • Czy pozwolenie rodzica/opiekuna zostało uzyskane przed wykonaniem skierowania.

Działanie wymagane po skierowaniu

 • Upewnienie się, że dokumentacja sprawy jest dokładna i aktualna.
 • Pisemnie poinformować Oddział Dziecięcy w Departamencie Opieki Społecznej o obawach w terminie 48 godzin po zgłoszeniu.
 • Dokładnie udokumentować uzgodnione działania lub decyzje.

 

Poufność

Organizacja powinna upewnić się że jakiekolwiek dokumenty i notatki w odniesieniu do zgłoszenia są przechowywane w bezpiecznym miejscu.

Informacje w odniesieniu do obaw o ochronę dziecka powinny być przekazywane jedynie w przypadku, jeżeli jest to konieczne. Aczkolwiek, jako że dzielenie się informacjami jest niezbędne do ochrony dziecka, problem poufności schodzi na drugi plan jeśli chodzi o dobrobyt dziecka.