Polska Szkoła Grimsby

St. Joseph’s Catholic Primary Voluntary Academy

English Polski język

Polskie Centrum Kultury w Grimsby- Polska Szkoła Sobotnia w Grimsby

Regulamin do spraw znęcania się nad rówieśnikami

 

Uzasadnienie

 

Jako społeczność wierzymy, że każde dziecko ma prawo do nauki w bezpiecznym otoczeniu, w którym jego moralny, duchowy, intelektualny, osobisty, społeczny i emocjonalny rozwój jest promowany. Chcemy zapewnić rodziców, że ich dzieci będą nauczane w bezpiecznym środowisku. Ponadto wszyscy nauczyciele i opiekunowie mają prawo do pracy w bezpiecznym środowisku. Z tych powodów traktujemy znęcanie się jako poważne naruszenie zasad dyscypliny.

 

 

Znęcanie się jest niedopuszczalnym zachowaniem, ponieważ może mieć długotrwałe skutki osobiste, emocjonalne, edukacyjne i społeczne. Znęcanie się narusza nie tylko prawo każdej osoby do bezpieczeństwa w szkole, ale także narusza etos naszej szkolnej społeczności.

 

Celem tego regulaminu jest:

 • Określenie co znaczy znęcanie się nad innymi i co stanowi takie zachowanie.
 • Zwiększenie świadomości o tym problemie w szkole i wśród rodziców.
 • Wdrożenie sposobów na skuteczne radzenie sobie z tym problemem.

 

Czym jest znęcanie się?

(a) Znęcanie się, powoduje uraz u poszkodowanego dziecka. Ten uraz może być zarówno fizyczny jak i emocjonalny.

(b) Jest pięć kryteriów określających znęcanie się:

 • Uraz spowodowany bez prowokacji ze strony poszkodowanego.
 • Powtórne zachowanie tego samego rodzaju.
 • Uczeń/uczennica znęcający/a się nad innymi jest postrzegany jako silniejszy/a.
 • Obrona trudna dla poszkodowanego.
 • Niewiedza opiekunów i rówieśników, która pogarsza sytuację.

(c) Znęcanie się może przybrać jedno z następujących działań:

 • Bicie, kopanie, pchanie lub użycie przedmiotów do zadania obrażeń innym.
 • Plucie i groźby.
 • Rasistowskie, homofobiczne, sekciarskie lub inne obraźliwe przezywanie lub dokuczanie.
 • Drażnienie lub ubliżanie innym uczniom w stosunku do ich umiejętności lub osiągnięć, wyglądu, sposobu wymowy lub ich rodziny.
 • Kradzież pieniędzy.
 • Zabieranie/uszkadzanie/chowanie rzeczy lub jedzenia należących do innych.
 • Opowiadanie niemiłych historii lub rozprowadzanie plotek o innych uczniach lub ich rodzinach.
 • Wysyłanie/wykonywanie niemiłych wiadomości/rozmów/notatek itp.
 • Odrzucanie lub odseparowywanie- nierozmawianie z innym uczniem lub niepozwalanie innemu uczniowi przyłączyć się do zabawy.

(d) Może być zapoczątkowane przez jednego ucznia/uczennicę, grupę uczniów lub nawet przez członka grona wychowawczego.

 

Aby stworzyć środowisko przeciwne znęcaniu się:

(a) Wszyscy uczniowie, rodzice i wychowawcy zostaną poinformowani o tym regulaminie i wspólnie będą starać się zapobiegać znęcaniu się w naszej szkole.

(b) Wszyscy wychowawcy będą:

 • Konsekwentni w przeciwdziałaniu znęcania się nad innymi uczniami.
 • Rozmawiać na temat znęcania się ze swoimi uczniami i bacznie zwracać uwagę na jakiekolwiek oznaki znęcania się w klasie i poza nią.
 • Promować wartości, które negują złe zachowanie.
 • Informować wyznaczonego nauczyciela do spraw Ochrony Dziecka w potwierdzonych przypadkach znęcania się.

(c) Wszyscy uczniowie będą:

 • Powstrzymywać się od udziału w jakiejkolwiek formie znęcania się, nawet kosztem stania się tymczasowo niepopularnym.
 • Interweniować, jeśli jest to bezpieczne, w celu obrony innego ucznia.
 • Meldować wychowawcy jakiekolwiek zaobserwowane lub przypuszczalne znęcanie się.
 • Z pełną uwagą słuchać w klasach, podczas apeli i w innych sytuacjach kiedy problem znęcania się jest poruszany.
 • Promować pogląd szkoły, że informowanie o złym zachowaniu jest słuszne i wszyscy ponoszą odpowiedzialność za przeciwdziałanie niedopuszczalnemu zachowaniu.
 • Kiedy są ofiarą znęcania się, mieć odwagę przyznać, że istnieje problem w celu zapobiegania dalszemu cierpieniu własnemu i innych potencjalnych ofiar.

(d) Wszyscy rodzice będą:

 • Zwracać szczególną uwagę na dziwne i odbiegające od normy zachowania swoich dzieci, które mogą być oznaką znęcania się.
 • Doradzać swoim dzieciom aby zgłaszały o jakichkolwiek przypadkach znęcania się swojemu wychowawcy.
 • Doradzać swoim dzieciom aby nie reagowały przemocą na jakikolwiek rodzaj znęcania się.
 • Informować szkołę o jakichkolwiek podejrzeniach znęcania się, nawet jeśli nie dotyczy to ich dzieci.
 • W pełni współpracować ze szkołą w przypadkach rzekomego znęcania się.

 

Uczniowie muszą zrozumieć że:

 • Mają prawo nie być gnębionym w szkole.
 • To osoba znęcająca się, a nie ofiara, ma problem i ofiara znęcania się nie jest w żaden sposób winna.
 • Nie są sami, pomimo tego co osoba znęcająca się nad nimi twierdzi.
 • Nie powinni i nie muszą radzić sobie z tą sytuacją indywidualnie i powinni szukać pomocy.
 • Powinni mówić otwarcie o swoich problemach i wierzyć, że nauczyciele potraktują ich zmartwienia i troski poważnie oraz że pomogą im rozwiązać ich problemy.
 • Są osobiście odpowiedzialni aby zgłaszać kiedy są ofiarą znęcania się lub zauważyli, że inny uczeń jest ofiarą znęcania się.

 

 

Strategie przeciwdziałania

Dzielone są na dwie kategorie:

 

1. Czynne Strategie

 • Szkoła stara się rozwijać kulturę w której uczniowie są pewni, że mogą wyrażać swoje poglądy w przekonaniu, że zostaną one wysłuchane z szacunkiem.
 • Wszyscy w szkolnej społeczności zostaną uświadomieni co oznacza znęcanie się nad innymi i jakie są konsekwencje tego czynu.
 • Trwały i czujny nadzór jest sprawowany w całej szkole, w szczególności w miejscach gdzie znęcanie się najczęściej ma miejsce.
 • Wychowawcy traktują poważnie wszystkie skargi nawet jeśli wydają się być małoistotne.
 • Wszyscy starają się promować dobrą komunikację pomiędzy uczniami, rodzicami i wychowawcami aby ich zmartwienia i problemy mogły być szybko rozpoznane i rozpatrzone.
 • Wychowawcy wykorzystują rożne sposoby w toku nauczania aby rozwijać opiekuńcze i społeczne umiejętności i żeby budować pewność siebie i poczucie własnej wartości u wszystkich uczniów.
 • Wybrani uczniowie będą szkoleni w mediacji/wspomaganiu rówieśników, którzy doświadczyli aktów znęcania się.

 

2. Strategia postępowania w przypadku znęcania się

Nauczyciele i wolontariusze, którzy otrzymają skargę lub zaobserwują niedopuszczalne zachowanie:

 • Zanotują wszystkich zaangażowanych w sprawę.
 • Zameldują o incydencie wyznaczonej osobie (zgodnie z Regulaminem Ochrony Dzieci)
 • Obydwie strony otrzymają szansę przedstawienia swojej wersji wydarzeń.
 • W przypadku niezgodności obu wersji, świadkowie zostaną poproszeni o przedstawienie własnych relacji związanych z wydarzeniem.
 • Uczniowie są zachęcani do brania odpowiedzialności za swoje czyny w celu szybkiego rozwiązania problemu. Sankcje za powtórne zachowanie tego samego rodzaju są przedstawione poniżej.
 • Za pozwoleniem uczniów, obie strony konfliktu mogą być zebrane przez wyznaczonego przedstawiciela w celu jego rozwiązania.
 • Rodzice obu stron zostaną poinformowani o zdarzeniach i mogą być poproszeni o wizytę w szkole.
 • Po poważnych incydentach, nauczyciele i wolontariusze zostaną poproszeni o szczególną obserwację zaangażowanych uczniów i zgłaszanie jakichkolwiek odbiegających od normy zachowań wyznaczonej osobie. Uczniowie mogą otrzymać możliwość uzyskania porady w szkole.
 • Uczniowie są regularnie pytani o rozwój sytuacji; tym sposobem wiedzą co się dzieje i są zaangażowani w cały proces.
 • Krótki raport o incydencie i konsekwencjach z nim związanych jest udokumentowany.

 

 

Sankcje

 • Szkoła podejmie starania aby dokładnie zbadać wszystkie doniesienia lub podejrzenia w przypadku jakiegokolwiek znęcania się i wyda sankcje adekwatne do każdego przypadku.
 • Rodzice obu stron zostaną poinformowani o całym wydarzeniu. Treść każdego incydentu zostanie oficjalnie udokumentowana. Jedno lub więcej z następujących toków postępowania może być użyte w zależności od incydentu:
 • Uczeń zostanie wdrożony w program mający na celu wspieranie dobrego zachowania.
 • Uczeń zostanie tymczasowo usunięty z klasy i rodzice będą zobowiązani aby przyjść do szkoły i złożyć zobowiązanie obiecujące natychmiastową poprawę.
 • Uczeń może być zawieszony w prawach/statusie ucznia przez dyrektora szkoły.